Muzeum Historyczne w Sanoku

Education

Tematy lekcji muzealnych, wykładów i warsztatów

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz grup zorganizowanych

 

Lekcje i wykłady wzbogacone prezentacjami zabytków oraz pokazami multimedialnymi organizowane są w salach Muzeum Historycznego w cenie 2 zł od osoby, wyłącznie dla szkół z terenu miasta Sanoka i powiatu sanockiego, po uzgodnieniu terminów (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) z osobami prowadzącymi pod nr tel. 13 46 306 09.

Edukacja

Historia – prowadzący mgr Paweł Skowroński

1. Wojowie, rycerze, damy – dawni mieszkańcy zamkowego wzgórza wykład wzbogacony prezentacją multimedialną, poświęcony dawnemu strojowi i uzbrojeniu w kontekście historii sanockiego zamku i jego mieszkańców.

Historia sztuki – prowadząca mgr Katarzyna Winnicka

I. Lekcje i warsztaty muzealne.

1. Historia sanockiej kolekcji sztuki cerkiewnej od XV do XIX w. – Ikony o tematyce Maryjnej, Chrystologicznej, Angelistycznej i Hagiograficznej – prezentacja.

2. Sztuka współczesna na tle zbiorów w Muzeum Historycznym w Sanoku.

3. Historia Portretu w oparciu o kolekcję malarstwa portretowego ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – portret sarmacki, reprezentacyjny, psychologiczny – prezentacja.

4. Historia sztuki w stylach od sztuki najdawniejszej po współczesną – sztuka starożytna, średniowiecze, romanizm i gotyk, renesans, barok, sztuka współczesna – prezentacja.

5. Sztuka współczesna w oparciu o rzeźbę i reliefy Mariana Kruczka.

6. Typy obiektów sakralnych – architektura świątyni chrześcijańskiej na przykładzie budownictwa cerkiewnego i obrządku rzymskokatolickiego – prezentacja

7. Spacer po Sanoku w oparciu o najważniejsze zabytki sakralne i świeckie naszego miasta – Kościół i klasztor Franciszkański, Kościół Przemienienia Pańskiego, zabytkowe kamienice.

8. „Kolorowy zawrót głowy” – wycinanki lub malowanki w oparciu o wzory z kolekcji Ceramiki Pokuckiej ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – warsztaty.

9. „W glinie lub modelinie” – rzeźby lub reliefy w oparciu o motywy z prac Mariana Kruczka ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – warsztaty.

II. Oferta dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Zajęcia w formie warsztatów połączonych ze zwiedzaniem ekspozycji w salach zamku składające się z trzech części; komentarza słownego dotyczącego zbiorów, zwiedzania ekspozycji i zajęć warsztatowych:

1. „Kolorowy zawrót głowy” – wycinanki lub malowanki w oparciu o wzory z kolekcji Ceramiki Pokuckiej ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – warsztaty.

2. „W glinie lub modelinie” – rzeźby lub reliefy w oparciu o motywy z prac Mariana Kruczka ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – warsztaty.

Historia sztuki – prowadząca mgr Dorota Szomko-Osękowska

1.  Życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego – zwiedzanie ekspozycji, mające na celu przybliżenie najważniejszych wątków biograficznych oraz zaakcentowanie kolejnych okresów w twórczości (z rozróżnieniem na stosowane przez artystę techniki plastyczne); ekspozycja wzbogacona jest o prezentacje multimedialne.   

2.  Przemiany formalne i ikonograficzne w malarstwie ikonowym na przestrzeni wieków – zwiedzanie ekspozycji w zamku: Sztuka cerkiewna XV-XIX w. z objaśnieniem podstawowej terminologii, specyfiki sztuki kościoła wschodniego oraz najważniejszych przedstawień w ikonografii.                         

3.  Rzeźba i malarstwo doby renesansu na przykładzie wybitnych dzieł sztuki  polskiej i europejskiej – lekcja omawia ogólne tło rozwoju epoki, miejsce artysty renesansowego w społeczeństwie; koncentruje się głównie na dziełach genialnych przedstawicieli „złotego okresu”, krótko analizując także twórczość prekursorów stylu oraz twórców manierystycznych – prezentacja

4. Światło i kolor – rewolucja impresjonizmu francuskiego – lekcja omawia istotne założenia malarstwa impresjonistycznego, jego przełomowe znaczenie dla całej sztuki  europejskiej oraz twórczość najważniejszych przedstawicieli kierunku, także w Polsce – na tle wybranych nurtów sztuki XIX i XX w. – prezentacja.

5. Charakterystyka najważniejszych gatunków w malarstwie (portret, pejzaż, martwa natura itp.) i różny sposób ich realizacji na przestrzeni wieków – prezentacja.

6. Secesja w architekturze, malarstwie i sztuce użytkowej (w tym: oblicza sztuki Stanisława Wyspiańskiego) – lekcja akcentuje cechy stylistyczne secesji, podparte licznymi przykładami dzieł architektury i malarstwa w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem plastycznej działalność wybitnego polskiego twórcy – prezentacja.

7. Wokół sztuki baroku (rzeźba, malarstwo) – zarys ogólnych cech stylistycznych na przykładach dzieł najwybitniejszych przedstawicieli epoki – prezentacja.

8. Wokół Ećole de Paris – lekcja omawia twórczość artystów tworzących we Francji w I poł. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dzieł znajdujących się w zbiorach muzealnych – prezentacja.

9. Różne oblicza sztuki XX wieku – lekcja przybliża na licznych przykładach różnorodność  tendencji artystycznych sztuki współczesnej – zarówno w Polsce jak i Europie – prezentacja.

10. Vincent van Gogh – życie i dzieła – lekcja prezentuje biografię i twórczość jednego z najwybitniejszych artystów sztuki nowoczesnej, w konfrontacji z innymi współczesnymi mu artystami.

Historia – prowadzący mgr Andrzej Romaniak

1. Militaria w zbiorach Muzeum Historycznego – krótka historia uzbrojenia wraz z zaprezentowaniem najciekawszych eksponatów.

2. Spacerkiem po Sanoku – wycieczka po mieście z przybliżeniem historii najciekawszych i charakterystycznych miejsc oraz budynków.

3. Sanok miastem garnizonowym – 2 Pułk Strzelców Podhalańskich – prezentacja.

4. Sanok we wrześniu 1939 r. – przedstawienie sytuacji panującej w Sanoku i okolicach przed wybuchem II wojny światowej oraz przebieg działań wojennych w okolicy Sanoka we wrześniu 1939 r. – prezentacja.

5. Losy polskich żołnierzy pod sowiecką okupacją – Katyń, Charków, Twer – prezentacja.

6. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Sanocczyźnie w latach 1945-1946 – m.in. działalność oddziału Antoniego Żubryda – prezentacja.

7. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – prezentacja.

8. Sanok na fotografii archiwalnej – prezentacja.

9. Sanockie wydarzenia, uroczystości i imprezy na fotografii archiwalnej – prezentacja.

Archeologia – prowadzący mgr Piotr Kotowicz

1. Nie tylko Indiana Jones – o pracy archeologa: wykład ma zapoznać odbiorcę ze specyfiką prac archeologa, stosowanymi metodami, przebiegiem badań archeologicznych w terenie, sposobami postępowania z zabytkami

2. Zanim przyszli Słowianie – pradzieje Sanoka i okolic: wykład (z użyciem oryginalnych eksponatów) omawia początki osadnictwa ludzkiego na terenie południowo-wschodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Sanoka i okolic od schyłku zlodowacenia (XIV tysiąclecie p.n.e.) w epoce kamienia, poprzez epokę brązu i żelaza, a kończy się wraz z wkroczeniem Słowian w 2. połowie V wieku n.e.

3. Początki Sanoka – dzieje sanockiego kompleksu grodowego we wczesnym średniowieczu: wykład poświęcony jest umacnianiu się plemienia Lędzian na terenie Sanoka od VIII wieku, poprzez budowę dwóch potężnych grodów w Trepczy i ich zniszczenie przez Węgrów w początkach X wieku; następnie omawia szczyt potęgi Sanoka w okresie wczesnośredniowiecznym, za panowania książąt ruskich w XII i XIII wieku, kiedy to istnieją grody na wzgórzu zamkowym w Sanoku, w Sanoku-Białej Górze i Trepczy, z których ten ostatni został zniszczony w czasie najazdu tatarskiego

4. Sanok w czasach Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły – czyli o najnowszych odkryciach archeologicznych w obrębie Starego Miasta: lekcja poświęcona jest najnowszym odkryciom archeologicznym na sanockim zamku oraz na terenie Starego Miasta – na Placu św. Michała i Rynku i omawia wygląd Sanoka we wczesnym średniowieczu, jego zagospodarowanie i rozplanowanie wewnętrzne; główny nacisk położono na zaprezentowanie odkryć kościoła św. Michała, w którym w 1417 roku ślub z Elżbietą Granowską brał król Władysław Jagiełło

Archeologia – prowadząca mgr Maria Zielińska

1. Pradzieje regionu – ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Sanoka i najbliższych okolic.

2. Tzw. rewolucja neolityczna – wynalazki i ogromny postęp cywilizacyjny w młodszej epoce kamienia (neolicie).

3. Wzgórze zamkowe w Sanoku – okres funkcjonowania grodu wczesnośredniowiecznego, warowni króla Kazimierza Wielkiego i nowożytnego zamku królewskiego w świetle badań archeologicznych i historycznych.

4. Goście królewskiego zamku w Sanoku.

5. Tajemnicza góra „ Horodyszcze” w Trepczy – prawdopodobnie najstarszy Sanok znany z ruskich źródeł pisanych z XII wieku.

6. Historia miasta Sanoka – odkrywana przez archeologów i odtwarzana przez historyków na podstawie źródeł pisanych.

7. Dzieje zamku Sobień.

8. Warownia w Zagórzu – kościół i klasztor karmelitów bosych.

9. Pochodzenie Słowian i ich najstarsze osadnictwo w Polsce południowo-wschodniej.