Read more ...Najnowszy rocznik Acta Militaria Mediaevalia, tom XII, ISSN 1895-4103 jest już dostępny w sprzedaży. Publikację nabyć można w kasie Muzeum Historycznego w Sanoku albo zmówić pisząc e-maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wkrótce książka będzie dostępna w naszym sklepie internetowym. Poniżej podajemy pełny spis treści tomu XII.
Acta Militaria Mediaevalia jest rocznikiem naukowym poświęconym historii wojskowości okresu średniowiecza. Skierowane jest szczególnie do historyków wojskowości, bronioznawców, historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury, a także pasjonatów uzbrojenia i kolekcjonerów. Periodyk ukazuje się od 2005 roku, początkowo dzięki współpracy Muzeum Historycznego w Sanoku z Polskę Akademię Umiejętności, w latach 2010-2013 z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego a od 2014 roku z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych numerach Acta Militaria Mediaevalia prezentowane są najnowsze znaleziska i analizy uzbrojenia średniowiecznego z całej Europy, ale i Bliskiego Wschodu. Redakcja współpracuje z wybitnymi naukowcami zarówno z Polski, jak i Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim lub innych językach słowiańskich, z obszernymi streszczeniami w językach polskim lub angielskim. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa, wyprzedane nakłady poszczególnych numerów są udostępniane w formacie pdf na stronie Muzeum Historycznego w Sanoku.

 

SPIS TREŚCI – CONTENTS

STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Martin Husár
Finds of the early medieval thrusting pole arms from watery locations of the Carpathian Basin. / Znaleziska wczesnośredniowiecznej broni drzewcowej ze środowiska wodnego na terenie Kotliny Karpackiej. 

Владимир И. Кулаков
Прусские дериваты скандинавской militaria. / Prussian derivatives of Scandinavian military equipment. / Pruskie naśladownictwa skandynawskich militariów 

Paulius Bugys
A study of lamellar armour plates from the Lower Castle of Vilnius / Studia nad zbrojnikami pancerza lamelkowego z Dolnego Zamku w Wilnie. 

Felix Biermann, Normen Posselt
The embattled castle – archaeological examples from the Late Middle Ages in Northeast Germany. / Oblężone warownie – archeologiczne przykłady późnośredniowieczne z północno-wschodnich Niemiec.

Matthias Goll
Medieval helmets from the Eastern Balkans and the Aegean Sea. / Średniowieczne hełmy ze wschodnich Bałkanów i basenu Morza Egejskiego.

Miroslav Huťka
Sallet helmets in Slovakia. / Salady na Słowacji. 

Marek Florek
Broń na średniowiecznych nagrobkach tzw. „stećci” z Bałkanów. Wstęp do problematyki. / Weapon depictions on “stećci”, Balkan medieval tombstones. An introduction

KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENT

Monika Bajka, Marek Florek, Piotr N. Kotowicz
Pochówek z czekanem z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Wzgórzu Miejskim w Sandomierzu / Grave with a battle axe discovered on the Early Medieval cemetery on Town Hill in Sandomierz.

Arkadiusz Michalak, Kinga Zamelska-Monczak
Czy XII-wieczny ciężarek z poroża z Santoka jest elementem kiścienia? / Is a 12th-century antler weight from Santok an element of war flail (kisten)?

Irakli Bakradze
A rare type of flanged mace in the collection of the Georgian National Museum in Tbilisi. / Rzadki typ buzdyganu ze zbiorów Gruzińskiego Muzeum Narodowego w Tbilisi.

Mamuka Tsurtsumia
Once more about the Wawel helmet / Raz jeszcze o hełmie wawelskim 

Artur Ginter, Arkadiusz Przybyłok
Wybrane militaria z badań archeologicznych na zamku w Muszynie w 2013 roku. / Selected elements of weaponry discovered during the archaeological excavations of the castle in Muszyna in 2013.

ODKRYCIA – DISCOVERIES

Piotr Kotowicz
Ostroga płytkowo-nitowa z Trepczy koło Sanoka. / A spur with plate-shaped ends from Trepcza near Sanok.

Piotr Kotowicz, Łukasz Miechowicz
Wczesnośredniowieczne żeleźce topora z Trzcińca, pow. Opole Lubelskie. / An early medieval axe head from Trzciniec, Opole Lubelskie distr.

Radosław Liwoch
Groty bełtów spod zamku w Czorsztynie i z zamku Tenczyn w Rudnie. / Bolt heads from castle in Czorsztyn surroundings and castle Tenczyn in Rudno.

Radosław Liwoch
Dwusieczny kord z nieznanej miejscowości. / Double-edged falchion of unknown provenance.

Krzysztof Gorczyca, Michał Górny
Dwie głowice mieczy w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. / Two sword pommels in the collection of Muzeum Okręgowe in Konin.

Piotr Strzyż, Olgierd Ławrynowicz
„Łódzki” kord z wysoką głowicą. / Falchion with elongated pommel from the Łódź collection. 

KRONIKA – CHRONICLE

Jiří Košta, Jiří Hošek, “Early Medieval Swords from Mikulčice”, “Studien zum Burgwall von Mikulčice” 10, “Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno” 42, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., 2014, ISBN 978-80-86023-58-8, ISSN 1804-1345, pp. 339 (Paweł Kucypera) 

Toporów ci u nas dostatek. Kilka uwag o „Toporach wczesnośredniowiecznych z ziem polskich. Katalog źródeł”, Rzeszów 2014, pióra Piotra N. Kotowicza (Witold Świętosławski).

Norbert Goßler (18.05.1967-13.04.2015) (Christoph Jahn)

Profesor Zdzisław Żygulski jun. (1921-2015) (Jerzy T. Petrus).

Glosa do występowania buław na obszarze dzisiejszej Bułgarii. Uwagi na marginesie książki Stoyana Popova, „The maces from the present Bulgarian lands (10th-17th c. AD). Vatevi collection”, Sofia: IVRAI, 2015, ISBN 978-954-9388-63-3, ss. 438 (Arkadiusz Michalak).

Gergely Csiky, “Avar-Age Polearms and Edged Weapons.Classification, Typology, Chronology and Technology”, “East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450”, vol. 32, Brill, Leiden–Boston 2015, 529 pp. (Ivan Bugarski).

First International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, Fatih University, 25-28 June 2015 (Raffaele D’Amato).

WYKAZ SKRÓTÓW – LIST OF ABBREVIATIONS

AUTORZY – AUTHORS

Read more ...Zachęcamy wszystkich fanów twórczości Zdzisława Beksińskiego do wsparcia realizacji dokumentalnego filmu o Zdzisławie Beksińskim i jego rodzinie „Z wnętrza”!
Nasze muzeum, jako posiadacz praw autorskich do całej spuścizny Zdzisława Beksińskiego, udostępniło realizatorom filmu do wykorzystania blisko 300 godzin nagrań z taśm VHS rodziny Beksińskich.
Z realizatorami współpracują: Muzeum Historyczne w Sanoku, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Kino Świat, TVP Kultura, Program 3 Polskiego Radia, Teraz Rock. Realizację filmu wspierają m.in.: Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Pan Wiesław Banach ‒ wieloletni przyjaciel rodziny artysty i znawca jego dorobku oraz wykonawca ostatniej woli Zdzisława Beksińskiego; Pan Piotr Dmochowski ‒ wieloletni marszand i przyjaciel artysty; Redaktor naczelny pisma Teraz Rock, Pan Wiesław Weiss; Pan Jan P. Matuszyński ‒ reżyser wyróżnionego w Locarno i obsypanego laurami w Gdyni filmu „Ostatnia rodzina” opartego na losach rodziny Beksińskich...  Więcej szczegółów…

Read more ...IX OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU
23-27 stycznia 2017 r.

Pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego
Władysława Ortyla

Sanok
24 stycznia 2017 r. (wtorek)

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Sanoka, Starostwo Powiatowe w Sanoku, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, Zespół Szkół Muzycznych w Sanoku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sanoku, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Program:
9:30–10:00 – Uczczenie Ofiar Holokaustu – sanockich Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej (Cmentarz żydowski – róg ul. Kiczury i Głogowej)
10:30–11:30 – Lekcja muzealna (zwiedzanie ekspozycji żydowskiej Muzeum Budownictwa Ludowego)
11:30–12:00 – Film pt. Judaika w sanockim skansenie (Muzeum Budownictwa Ludowego, ul. Rybickiego 3)
12:30–13:30 – Wprowadzenie do prezentacji poświęconej historii sanockich Żydów wykonanej przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, mgr Joanna Albigowska
– Prezentacja multimedialna pt. Historia sanockiej społeczności żydowskiej z naciskiem na miejsca Zagłady, w wykonaniu uczniów z Zespół Szkół nr 1w Sanoku
– Spotkanie ze świadkami historii pamiętającymi Żydów sanockich (Muzeum Historyczne – Sala Gobelinowa w podziemiach zamku, ul. Zamkowa)
13:30–14:00 – Prelekcja prof. Elżbiety Rączy (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie), pt. Polacy ratujący Żydów w południowowschodniej części województwa podkarpackiego (Muzeum Historyczne – Sala Gobelinowa w podziemiach zamku, ul. Zamkowa)
14:00–14:30 – Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Żydom sanockim (Przed wejściem do zamku, ul. Zamkowa)
17:00–19:00 – Promocja książki pt. Ocalenie z innego miejsca, autorstwa Abrahama Wernera, sanoczanina ocalonego z Holokaustu
– Koncert w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych w Sanoku (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lenartowicza 2)

 Z wyrazami szacunku
Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec
Kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
główny organizator
Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Read more ...8 grudnia 2016 r. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach otwarta została wystawa „Zdzisław Beksiński. Retrospekcja”, która potrwa do końca marca 2017 r. Wszystkie eksponowane dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, gromadzącego największą kolekcję prac artysty. Na wystawę wyselekcjonowano 150 wykonanych w różnych technikach prac, pozwalających zaobserwować rozwój i przemiany stylistyczno-formalne, jakim ta sztuka podlegała na przestrzeni pięćdziesięciu lat. Najbardziej wyrazistym akcentem wystawy jest, ukazana w szerokim spektrum, dojrzała twórczość malarska, zarówno okresu fantastycznego, jak i ostatnich dwudziestu lat twórczości. Etap dialogu ze sztuką odwilży odzwierciedlają dwa obrazy w duchu abstrakcji aluzyjnej. Ekspozycję uzupełniają zestawy fotografii artystycznej lat 50., rysunków i grafik lat 50./60. oraz tworzonych w latach 2000-2004 rysunków modyfikowanych komputerowo.
Na wernisażu obecna była pani Ewa Sidorek – Wiceprezydent Suwałk. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów i widzów także prof. Andrzej Strumiłło, określany mianem „nestora polskiej awangardy”. Kuratorem wystawy jest pani Dorota Szomko-Osękowska – historyk sztuki z Muzeum Historycznego w Sanoku.
Wystawie towarzyszyć będzie spotkanie z Wiesławem Weissem, autorem książki „Tomek Beksiński. Portret prawdziwy” oraz Magdaleną Grzebałkowską, autorką książki „Beksińscy. Portret podwójny”, a także projekcja filmu „Ostatnia Rodzina” w reż. Jana P. Matuszyńskiego.

Read more ... Read more ... Read more ... Read more ...
Read more ... Read more ... Read more ... Read more ...

Read more ...Wszystkim Przyjaciołom naszego Muzeum
składamy życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2017

Dyrektor i pracownicy
Muzeum Historycznego w Sanoku

Read more ...BEKSIŃSKI W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE!
Już 29 listopada o godz. 19.30 LISTY W POLSKIM: Zdzisław Beksiński. Próba autoportretu?
Inscenizowane czytanie korespondencji jednego z największych, najbardziej tajemniczych współczesnych artystów polskich do przyjaciół – Jerzego Lewczyńskiego, Andrzeja Urbanowicza i
Piotra Dmochowskiego.
Zdzisław Beksiński – malarz, rzeźbiarz, fotografik. Mąż Zofii, ojciec Tomasza. Bohater tragicznej, owianej mroczną legendą historii rodziny Beksińskich, zamordowany we własnym mieszkaniu w lutym 2005. Wiele o nim dowiedzieć się możemy również z fascynującej lektury listów, które pisał w ogromnych ilościach. Wyłania się z nich postać kontrowersyjnego, tak niepokojącego jak pociągającego artysty, który żył i tworzył na przełomie dwóch skrajnie różnych rzeczywistości – szarej, PRL-owskiej oraz tej nowej, po politycznej przemianie, co niewątpliwie znalazło odbicie w jego twórczości. Podczas spotkania usłyszymy również fragmenty opowiadań i dzienników Zdzisława Beksińskiego. Czytają: Andrzej Seweryn – który za rolę Zdzisława Beksińskiego w filmie "Ostatnia rodzina" otrzymał nagrodę Złotego Lamparta na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno oraz Paweł Krucz, Marcin Kwaśny i Antoni Ostrouch.
fot. Robert Jaworski

Read more ...Od 8 listopada na dziedzińcu sanockiego zamku czynna będzie wystawa plenerowa zorganizowana dzięki współpracy rzeszowskiego oddziału IPN i powiatu sanockiego: "1956. Polska-Węgry. Historia i Pamięć". Będzie można ja oględać przynajmniej do końca roku.
Jest to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Pamięci Narodowej, Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie i węgierskiego odpowiednika IPN – Komitetu Pamięci Narodowej. Ich celem jest przybliżenie wypadków z 1956 roku w Polsce i na Węgrzech oraz ukazanie uniwersalnego dążenia do wolności ludzi żyjących w systemie komunistycznym. Jest to również okazja do pokazania losów dwóch narodów, które mimo różnej historii w czasie II wojny światowej znalazły się po tej samej stronie żelaznej kurtyny, oraz losów ludzi, którzy mimo trudnej sytuacji umieli walczyć o wolność, nieść sobie wzajemnie pomoc i dawać wsparcie. Równolegle w przekazie będzie akcentowany polski wymiar roku 1956, począwszy od antykomunistycznej rewolty mieszkańców Poznania w 1956 roku.
Źródło: powiat-sanok.pl

Read more ...Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Muzeum Historyczne w Sanoku
Związek Strzelecki Rzeczypospolitej

zapraszają na uroczystości upamiętniające dowódcę
oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych

ANTONIEGO ŻUBRYDA PS. ZUCH
w 70. rocznicę śmierci

Sanok, 22 października 2016 r. (sobota)

Rynek:
15:30 Złożenie kwiatów pod tablicę upamiętniającą trzech żołnierzy z oddziału partyzanckiego Antoniego Żubryda, straconych przez komunistycznych oprawców w publicznych egzekucjach w 1946 r. w Sanoku
19:00 Start V Rajdu Szlakiem Żołnierzy Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ kpt. Antoniego Żubryda

Sala Gobelinowa w podziemiach sanockiego zamku:
16:20 Otwarcie konferencji w 70. rocznicę komunistycznego mordu na Antonim i Janinie Żubrydach. Powitanie gości - Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek

Wykłady:
16:30 dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów): Zamach na ppor. Tadeusza Sieradzkiego, szefa PUBP w Sanoku w dniu 15 czerwca 1945 r.
16:50 Andrzej Romaniak (Muzeum Historyczne w Sanoku): Zarys działalności antykomunistycznego oddziału partyzanckiego NSZ Antoniego Żubryda ps. Zuch
17:10 Ceremonia wręczenia Medali Pro Patria i wystąpienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka
17:30 Wystąpienie Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Pawła Wasążnika
17:40 Janusz Niemiec: Byłem dzieckiem "wyklętego" - spotkanie z synem Żubrydów
19:00 Koncert Andrzeja Kołakowskiego

Malinówka, 23 października 2016 r. (niedziela)

9:00 Wyjazd autokarami i samochodami z Sanoka do Malinówki spod Domu Turysty przy
ul. Mickiewicza
10:30 Uroczysta Msza święta w intencji Janiny i Antoniego Żubrydów oraz oficerów i żołnierzy SBO NSZ "Zuch"
12:00 Uroczystości na polanie pod krzyżem pamięci
13:00 Uroczystości przy symbolicznej mogile Żubrydów

 

Information

Opening hours:

 
 

from 1st April to 31st October
Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March
Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am " 3pm

 

Tickets:
Regular fee - 17 PLN
Reduced fee - 13 PLN
Family - 47 PLN
guided tour in Polish - 55 PLN
guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare - 70 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

Events

History of the castle

We recommend

tour

 

collections

 

shop