Muzeum Historyczne w Sanoku

Projekty ministerialne

Ratujemy kolejne zabytki


Zaśnięcie Marii, XVII w., Klimkówka, nr inw. MHS/S/4190. Fot. D. SzuwalskiW Muzeum Historycznym w Sanoku zakończone zostały prace konserwatorskie 3 ikon z XVII i XVIII w., oraz 298 zabytków archeologicznych. Od kilku lat Muzeum stara się o pozyskanie środków na ratowanie ikon, pisząc projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem poszerzyliśmy wniosek o zabytki archeologiczne i otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel w kwocie 30. 175.14 tys. zł. (własne środki wyniosły 10. 069,11 zł). Wśród ikon wytypowanych do konserwacji znalazły się:
1. Zaśnięcie Marii, XVII w., Klimkówka, nr inw. MHS/S/4190;
2. Ofiarowanie Marii w Świątyni, XVIII w., Lesko, cerkiew cmentarna, nr inw. MHS/S/4139,
3. Deesis, Chrystus Wielki Kapłan, ikona przemalowana w 1871 r. Pod przedstawieniem z XIX w., znalazła się scena Deesis z XVIII w., poch. nieznane, nr inw. MHS/S/4191.
Odrestaurowane ikony stanowią znaczącą część zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. W latach 60. XX w., dwie ikony z wyżej wymienionych poddano konserwacji zabezpieczającej w pracowni Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W trzeciej ikonie Chrystus Wielki Kapłan – którą w latach 80. XX w., wytypowano do wystawy konserwatorskiej – wykonano jedynie odkrywki na licu i ramie, które potwierdziły jej przemalowanie. Stąd obiekty te wymagały podjęcia natychmiastowych działań restauratorskich pozwalających na uzyskanie stanu, który nie będzie już ulegał nieodwracalnym uszkodzeniom. Przy renowacji ikon pracowały dwie konserwatorki dzieł sztuki: mgr Barbara Bandurka oraz mgr Anna Skrabalak.
Wśród zabytków archeologicznych znalazły się obiekty w liczbie 298. Prace konserwatorskie przy obiektach archeologicznych przeprowadziła Pracownia Archeologiczna „Pryncypat” – Marcin Przybyła z Krakowa. Zakonserwowane zabytki powiązane są tematycznie z dwoma planowanymi wystawami stałymi w 2015 r. Pierwsza z nich poświęcona historii uzbrojenia (od średniowiecza po II wojnę światową) będzie prezentowana w tzw. Zbrojowni, w podziemiach skrzydła zamkowego. Oprócz militariów nowożytnych i współczesnych planuje się umieszczenie tutaj 166 średniowiecznych elementów uzbrojenia, będących jednym ze składników projektu, a pozyskanych w trakcie badań archeologicznych na grodziskach i zamkach dawnej ziemi sanockiej. Pozostałe obiekty ujęte w projekcie, w liczbie 132, należą do najciekawszych zabytków archeologicznych odkrytych na terenie południowo-wschodniej Polski. Będą one eksponowane (wraz z innymi artefaktami, w tym wcześniej zakonserwowanymi) na drugiej z wystaw, poświęconej dziejom Sanoka i okolic od epoki kamienia po okres nowożytny. Efektem działań, jakie podejmuje Muzeum Historyczne w Sanoku jest uatrakcyjnienie ekspozycji muzealnych oraz turystycznej i edukacyjnej oferty regionu poprzez ukazanie bogactwa kulturowego na pograniczu kultur i narodów.

Katarzyna Winnicka
Muzeum Historyczne w Sanoku

 Żelazne strzemię z okresu wczesnego średniowiecza. Fot. D. SzuwalskiBiżuteria z grobów z epoki brązu. Fot. D. Szuwalski
 Szpila z epoki brązu. Fot. D. Szuwalski 

 

Zakończono realizację zadania „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach”

Muzeum Historyczne w Sanoku zakończyło realizację zadania „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach”. Całkowita wartość zadania wyniosła 133 705,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000,00 zł.
Efektem realizacji zadania jest 12 szt. gablot ekspozycyjnych:
– 1 gablota usytuowana w sali sztuki sakralnej sanockiego zamku – ekspozycja 27 hiszpańskich, niemieckich i francuskich krzyży datowanych od XVI do XIX w. – dar Alberta i Margaret Sługockich.
– 11 szt. gablot usytuowanych w piwnicach sanockiego zamku, w których zorganizowana zostanie wystawa sztuki współczesnej.
Ekspozycje muzealne wzbogaciły się o nowe eksponaty prezentowane w gablocie usytuowanej w Sali sakralnej. Istniejące piwnice zamku staną się częścią stałych ekspozycji muzealnych, gdzie w 12 gablotach zabezpieczających dzieła przed niekorzystnym działaniem wilgoci zaprezentowane zostaną dzieła twórców sztuki współczesnej m.in.: Z. Pronaszki, T. Makowskiego, O. Boznańskiej, J. Pankiewicza, J. Cybisa, H. Zawy-Cywińskiej, A. Madeyskiej (ogółem ponad 90 dzieł).  
Otwarcie wystawy planowane jest w roku 2014.
Ponadto efektem realizacji zadania jest sprzęt nagłaśniający i multimedialny zamontowany w nowo wybudowanych piwnicach służący organizacji koncertów, spotkań autorskich, projekcji filmów. Tego typu wydarzenia kulturalne cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.
Realizacja zadania „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach” miała niebagatelny wpływ na poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Historycznego w Sanoku.

 
 
   

 

Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach

Muzeum Historyczne w Sanoku realizuje projekt pn. „Wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej w nowych pomieszczeniach”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wartość zadania: 133 705,00 zł, w tym:
– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”: 100 000,00 zł
– wkład własny Muzeum Historycznego w Sanoku: 33 705,00 zł
W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 12 szt. gablot ekspozycyjnych oraz sprzęt nagłaśniający i multimedialny do Sali konferencyjnej nowych piwnic zamku.

Zakończono realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka”

W październiku 2013 została zakończona inwestycja pn. "Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka" - II etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku.
Efektem realizacji zadania jest:
– dobudowane piwnice pod dziedzińcem zamkowym (ponad 600 m2), w których usytuowano  magazyn zbiorów, salę ekspozycyjną, salę  konferencyjną, zaplecze logistyczne
– zagospodarowany dziedziniec zamkowy - wykonane nawierzchnie z kostek granitowych, zieleń, oświetlenie zewnętrzne
– dobudowana  kondygnacji istniejącej wieży z przeznaczeniem na taras widokowy
– mur zachodniej części dziedzińca zamkowego  sugerujący dawny mur obronny
– 3 drewniane wiaty przy murze
– drewniany ganek przy zamku  sugerujący dawne wejście na piętro  zamku
– wyremontowana elewacja zamku poprzez hydrofobizację kamienia, uzupełnienie spoinowań, konserwację stolarki okiennej, wymianę drzwi wejściowych
– wyremontowana elewacja budynku magazynowego wraz z wymienioną stolarką okienną i drzwiową
– wykonany system kamer w piwnicach istniejącego zamku oraz kamery zewnętrzne
– zakupiona przenośna scena do organizacji plenerowych imprez kulturalnych wraz
z ławkami i krzesłami dla widowni
– zakupione gabloty ekspozycyjne do ekspozycji zabytków archeologicznych w istniejących piwnicach zamku (7 szt. gablot)
– zakupione krzesła dla publiczności gromadzonej na wydarzeniach kulturalnych w Sali konferencyjnej dobudowanych piwnic
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "PROMESA".
Całkowita wartość zadania wyniosła 7 098 078,91 zł, w tym m.in.:
– dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 606 733,45 zł
– dotacja z Budżetu Państwa (Kontrakt Wojewódzki): 636 482,38 zł
– dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu „PROMESA”: 581 603,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Sanockiego: 626 132,00 zł
– pozostałe środki stanowi wkład własny Muzeum Historycznego w Sanoku, w tym odzyskany podatek VAT.
Dzięki realizacji zadania wzgórze zamkowe odzyskało dawną świetność, zaś Muzeum zyskało nowe powierzchnie do prowadzenia działalności kulturalnej. „Rewitalizacja wzgórza
zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” stanowiła II, a zarazem ostatni etap rozbudowy obiektów Muzeum Historycznego w Sanoku.

Inwestycja związana z rewitalizacją wzgórza została zrealizowana w okresie od czerwca 2012 r. do października 2013 r.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


  
   

 

Promocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe...

W piątek, 8 listopada b.r. w sali „Rotunda” w podziemiach zamku odbyła się promocja katalogów ikon XV i XVI w. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Wydanie tych bogato ilustrowanych publikacji o charakterze albumowym możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie połączone zostało ze spotkaniem wspomnieniowym poświęconym pamięci Romualda Biskupskiego – autora I tomu katalogu ikon XV w.
Prace nad katalogiem ikon XV w. rozpoczął Romuald Biskupski jeszcze w latach 90. minionego wieku. Przedwczesna śmierć Autora nie pozwoliła na zakończenie prac nad całym zespołem XV-wiecznych ikon. W przypadku niektórych ikon zespół redakcyjny z konieczności musiał ograniczyć się do wykorzystania luźnych notatek pozostawionych nam przez Autora czy kart katalogowych przez niego wykonanych.
Tym wydawnictwem pragniemy złożyć hołd i podziękowanie naszemu koledze, wybitnemu znawcy sztuki cerkiewnej, wspaniałemu człowiekowi, jakim był Romuald Biskupski (ur. 8.01.1935 r. w Brześciu nad Bugiem – zm. w 5. 01. 2008 r.). Studia z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą ukończył 30 czerwca 1965 r. W sanockim Muzeum Historycznym pracował jako fotograf i bibliotekarz od 1 kwietnia 1969 r. do emerytury w lutym 1994 r. Jego wielką pasją były badania nad sztuką cerkiewną. Opublikował ok. 40 artykułów i książek głównie o sztuce cerkiewnej, ale także o artystach współczesnych. Wśród nich znakomity esej o Marianie Kruczku, artyście, z którym był zaprzyjaźniony. Był także autorem wystaw muzealnych, w tym niezwykle ważnej i merytorycznie przemyślanej Sztuki cerkiewnej XV-XIX w. w 1993 r. Do śmierci nieustannie współpracował z Muzeum Historycznym, udzielając nam niezwykle cennych rad i dokonując ekspertyz. Był człowiekiem bardzo życzliwym, pomocnym, cenionym przez specjalistów za wiedzę, a także za znakomite „oko” historyka sztuki, które nie tylko pomagało mu badać obiekty, ale trafnie oceniać ich walory artystyczne.
Autorką tomu II jest pani Katarzyna Winnicka, która studia magisterskie historii sztuki ukończyła w r. 1990 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i od 1990 r. pracuje w Dziale Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku. Nad redakcją obu tomów pracował zespół złożony z pracowników naszego muzeum: Ewy Kasprzak, Katarzyny Winnickiej i Wiesława Banacha. Opracowanie graficzne i projekty okładek przygotował Artur Olechniewicz a kilkaset barwnych zdjęć wykonał Dariusz Szuwalski.
 Promocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe poświęcone Romualdowi Biskupskiemu. Joanna Przybyła, zastępca dyrektora ds. administracyjnych i Katarzyna Winnicka, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej witają zaproszonych gości. 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz SzuwalskiPromocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe poświęcone Romualdowi Biskupskiemu. Od prawej siedzą: dyr. Jerzy Ginalski (MBL Sanok), dr Tadeusz Łopatkiewicz (Krosno), dr Piotr Łopatkiewicz (Krosno), Alojzy Cabała (Krosno). 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski
Andrzej Romaniak w imieniu Muzeum Historycznego w Sanoku dziękuje pani Janinie Lewandowskiej za przekazanie do muzealnych zbiorów archiwum i biblioteki ś.p. Romualada Biskupskiego. 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski
Promocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe poświęcone Romualdowi Biskupskiemu. Na pierwszym planie poeta Janusz Szuber – przyjaciel ś.p. Romualada Biskupskiego. Po prawej: dr Agnieszka Gronek i dr Mirosław Piotr Kruk – historycy sztuki z Krakowa. 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski
 Na fotografii w tle Romuald Biskupski.  Romuald Biskupski – ur. 8 I 1935 r. w Brześciu nad Bugiem. W 1956 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Podczas nauki, i po jej zakończeniu, pracował w Rzemieślniczej Spółdzielni Fotografów „Fotoplastyka” w Sopocie oraz w prywatnych zakładach fotograficznych. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek: historia sztuki. Ukończył je 30 VI 1965 r. Po studiach przyjechał do Sanoka i 7 stycznia 1966 r. podjął pracę w Muzeum Budownictwa Ludowego. Od 1 kwietnia 1969 r. rozpoczął pracę w Muzeum Historycznym, jako fotograf i bibliotekarz. Był wybitnym znawcą sztuki cerkiewnej. W muzeum pracował do lutego 1994 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Zmarł 5 I 2008 r. i spoczął na cmentarzu przy ul. Matejki w Sanoku. (Archiwum zakładowe Muzeum Historycznego w Sanoku, Teczka personalna Romuald Biskupskiego). 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski Promocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe poświęcone Romualdowi Biskupskiemu. Od prawej siedzą: dr Agnieszka Gronek, Janina Lewandowska, Małgorzata Woskowicz, Janusz Szuber. 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski Promocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe poświęcone Romualdowi Biskupskiemu. W tle zdjęcie Romualda Biskupskiego z lat 60. Od prawej siedzą: Andrzej Romaniak, Maria Zielińska i Katarzyna Winnicka. 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski Promocja katalogów ikon XV i XVI w. i spotkanie wspomnieniowe poświęcone Romualdowi Biskupskiemu. 8 listopada 2013 r. Fot. Dariusz Szuwalski
   Romuald Biskupski, 2005 r. 
 

Strona 1 z 2